megoszt


Falukutatás
Szerző:  Kiss Dénes – Magyari Tivadar

A tudományos módszeresség igényét követő erdélyi magyar falukutatás kezdete a múlt század húszas-harmincas éveire tevődik, és ahhoz az értelmiségi csoporthoz köthető, amelyre egyrészt a vele kortárs magyarországi tudományosság hatott (például a szociológus Erdei Ferenc, illetve a néprajzos Ortutay Gyula és Lükő Gábor tevékenysége), másrészt a román Dimitrie Gusti-féle „monografikus” szociológia. Kortörténeti háttere az, hogy a húszas évek végén az erdélyi magyar értelmiség új generációja a korábbi – Koós  Károly, Makkai Sándor, Kuncz Aladár által fémjelzett – nemzedékkel szemben óvatosan kritikus: irodalomközpontúságát, szemlélődő transzilvanizmusát nem tartja minden helyzetben termékenynek, pontosabb, tudományos módszerességű helyzetfeltárást lát szükségesnek a „nemzetiségi önismeret” érdekében (melyre hatékony kisebbségpolitika lenne alapozható). Ez a hozzáállás voltaképpen előtérbe helyezi a tudományos, egzaktabb viszonyulást; az érzelmi-esztétikai-retorikai szempontokat nem helyteleníti, de más lapra tartozónak tekinti. Ennek a viszonyulásnak az első fóruma az 1930-ban alapított kolozsvári egyetemista folyóirat, az Erdélyi Fiatalok, illetve a mellékleteként kiadott Falufüzetek sorozat.

A Gusti-féle Bukaresti Iskolával kezdetben Mikó Imre, Jancsó Béla, Bakk Péter ápolja a kapcsolatot, és a maga idejében nemzetközi hírű román faluszociológiai irányzat a két világháború közötti magyar falukutatást is meghatározza. A falusi társadalom tanulmányozásának – a lelkes szemlélődő-literalizáló, illetve a tudományos rendszerességgel közelítő tevékenységnek egyaránt – kiemelkedő epizódjai a kor falukutató táborai: Kolozsborsa (1930, ismertebb résztvevők: Mikó Imre, Demeter Béla, Szabó Géza); Magyarlapád (1936, Bakk Péter szervezésében),  Bábony (1936, Szabó T. Attila szervezése), illetve a legnagyobb: Bálványosváralja, (több szakaszban, 1941 és 1943 között, nevezetes résztvevő: Imreh István).

A falu  tanulmányozásában leginkább Venczel József jutott el a tudományos, adatolt megközelítés következetes és szinte kizárólagos alkalmazásához. Venczel József (1913–1972) alapvetően kisebbségpolitikai szakíró volt, közelebbről pedig agrárpolitikai, illetve közművelődés-politikai szakíró, akinek tételeit az empirikus adatgyűjtés, többnyire a szociológiai jellegű elemzés alapozta meg. Jogot végzett a kolozsvári egyetemen, fiatal korában a katolikus ifjúsági körökhöz kötődött. Társadalmi gondolkodását a keresztény-szocialista tanok, illetve a hivatásrendiség mint társadalmi modell bizonyos mértékben meghatározták. Ezeket abban a korban különösen aktualizálta a Vatikán második szociális enciklikája (1931), de az is, hogy Venczel és kortársai a magyar kisebbségen belül a (falusi) népet, illetve a vezető, népművelő szerepre szánt értelmiségi elitet sajátos rendeltetésű rétegnek tekintik. Az Erdélyi Fiatalok folyóirat rovatvezetője, illetve az 1935-ben (második nekifutásra 1936-ban) alapított Hitel című értelmiségi folyóirat – és a körülötte kialakult mozgalom – vezető egyénisége volt. Venczel jogászhallgató korában egy szemesztert töltött el Dimitrie Gusti bukaresti intézetében. 1941 és 1946 között az Erdélyi Tudományos Intézet tanára volt, az 1946 és 47-es tanévben pedig a Bolyai Egyetemen statisztikát és népességtudományt adott elő. Részt vett a Márton Áron által szervezett, a párizsi békeszerződést befolyásolni szándékozó dokumentumcsomag összeállításában, ezért a román nacionalista hatalom először gyűjtőtáborba internálta, majd 1950-től tizenegy évre bebörtönözték, azt követően csaknem élete végéig mellőzték. Gáll Ernő segítségével élete végén, már betegen a kolozsvári egyetem egyik intézetében szociológus kutatóként alkalmazták, itt Csákigorbó község átfogó kutatását végző csoport tagja. Szintén Gáll Ernő támogatásával (aki akkor a Korunk főszerkesztője is volt) a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején publikálhatott is.

Venczel József fontosabb, a falukutatással kapcsolatos kötetei: Az erdélyi román földbirtokreform (1942); Az önismeret útján. Tanulmányok (posztumusz kötet, 1980, a bukaresti Kriterion kiadása, a Venczel-tanítványnak is számító Imreh István előszavával); Erdélyi föld – erdélyi társadalom (gyűjteményes kötet, a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó jóvoltából, Budapesten, 1988-ban); A falumunka útján (1993). Fontosabb tanulmányai: A falumunka és a transilvaniai falumunkamozgalom, Erdélyi Tudományos Füzetek, 1935; Metamorphosis Transylvaniae. Hitel, 1936. 1.; Néhány adat a székely kivándorlás hátteréről,  Hitel. 1936. 4.; Dimit,rie Gusti és az erdélyi magyar falukutatók, Korunk 1970. 6.

Sajátos erdélyi művelődéstörténeti körülmények folytán a romániai magyar értelmiségi közbeszéd a „falukutatást” gyakran tágabb értelemben tekinti: a szociológia, illetve a néprajztudomány rendszerességét és megközelítési módjait felmutató, tulajdonképpeni kutatói munkák mellé-közé sorolják a szemlélődő, literalizáló szövegeket, szociográfiai riportokat szülő faluleírásokat is. A riportirodalom, a szociográfiai irodalom ugyan nem tartozik a tudományos kutatás körébe, de a különböző korok értelmiségi társadalomképét nagymértékben meghatározták, és kiemelkedően gazdag publikációs hozadékuk van. Ez a termés a kisebb cikkektől a nagyobb lélegzetű, olykor kötet méretű riportokig, leírásokig terjed, elemzéseikben szigorú logikát követnek ugyan, a szövegük és megközelítésmódjuk (módszertanuk) inkább irodalmi-epikai igényű, irodalomként vagy újságírásként kanonizálódnak, mintsem akadémiai értekező prózaként. Ide sorolható, a teljesség igénye nélkül, időrendben: Braun Róbertnek a Maroscsicsérről készült helyzetrajza; ezzel kapcsolatban A falu lélektana című kötete (1913, átdolgozva: 1936); Mikó Imrének kilenc falu leírása nyomán született kiskötete, az Erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés címmel (1932); továbbá Demeter Béla, László Dezső, Bözödi György, Kovács Katona Jenő, Marosi Péter írásai a harmincas és negyvenes években; a kortárs szerzők közül pedig olyan újságírók tevékenysége, mint Beke Györgyé, Cseke Péteré, Gálfalvy Györgyé. 1978-ban a Kriterion Könyvkiadó „Változó Valóság” című sorozatának első kötete egy olyan kötet, amit Imreh István szerkesztett, és ahol egyaránt közöltek a szociográfiai esszé, a riport műfaji körébe, illetve a kutatói tanulmányok körébe sorolható szövegeket.

Az 1989-es rendszerváltás után a társadalomkutatás más területeihez hasonlóan a falukutatások területén is egy új irány jelentkezett. E kutatások zömére négy intézet keretében kerül sor, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem néprajz és szociológia tanszékein, a csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoportban (KAM), valamint a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem ugyancsak csíkszeredai szociológia tanszékén. A BBTE néprajz tanszékén (illetve az ezzel együttműködő Kriza János Néprajzi Társaságban) zajló kutatások szinte kizárólag falukutatások. A hatalmas mennyiségű tárgyi- és szokásnéprajzi kutatás mellett, amelyek inkább a hagyományos paraszti társadalom leírására törekednek, számos gazdaság- és társadalomnéprajzi kutatásra is sor került – utóbbiak tárgyuk aktuális társadalmi relevanciájára nagyobb hangsúlyt fektetnek. Az 1979-ben megalakuló KAM (jelenlegi nevén KAM-Intézet) működésének kezdeti szakaszában a mindennapi élet antropológiájával foglalkozott, témái ekkor alig kapcsolódnak a falvak társadalmához. A rendszerváltás után azonban – különösen az 1990-es évek második és a 2000-es évek első felében – kutatásaik egyre nagyobb mértékben a falusi életvilág felé fordulnak. E vidék-orientáltságot veszi át a KAM-mal szoros együttműködésben induló csíkszeredai szociológia tanszék is, kutatásaiban immár kvantitatív módszereket is használva. A kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek ötvözése, valamint a mikro- és makrosperspektíva alkalmazása a BBTE szociológia tanszékén folyó falukutatásokra is jellemző.

A rendszerváltás utáni falukutatások tematikailag rendkívül változatosak. Találunk közöttük elemzéseket a falusi társadalom rendszerváltás utáni átalakulásáról – a visszaparasztosodásról (Borsos–György 1999), a vidéki elit átalakulásáról (Bíró–Gagyi–Bodó 1995, Kiss 2013), az etnikai viszonyok átalakulásáról (Pozsony 2003), azon belül a roma–nem roma viszonyról (Oláh 1996, Fosztó 2003), a külföldi munkavállalásról (Oláh 2004) és a testvértelepülési kapcsolatokról (Peti 2005). A falukutatások egy kiemelkedően gazdag területét képezik a gazdasági élettel kapcsolatos kutatások, amelyek zöme az átalakuló mezőgazdasággal foglalkozik (Szabó 2009, 2013, Peti 2004, Oláh 2004), de születtek elemzések hagyományos népi mesterségek (szénégetés, mészégetés) továbbéléséről (Peti–Kinda 2005, Kinda 2011), a vállalkozókról és a vállalkozások társadalmi feltételeinek vizsgálatáról is (Oláh 2006, Csata 2005).

 

Szakirodalom

Borsos Endre – György István: Gencs: egy erdélyi falu a parasztosodás útján. In Borsos–Csite–Letenyei (szerk.): Rendszerváltozás után. Falusi sorsfordulók a Kárpát-medencében. Számalk Kiadó, Budapest, 1999.

Bíró Zoltán – Gagyi József – Bodó Julianna: Gazdasági elit a Székelyföldön. In Túrós Endre (szerk.): Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. KAM–ProPrint Kiadó, Csíkszereda, 1995.

Braun Róbert: A falu lélektana. Politzer Zsigmond és fia, Budapest, 1913.

Csata Zsombor: A vállalkozások megjelenésének társadalmi meghatározottsága a Székelyföld falvaiban. Erdélyi Társadalom, 2005. 2.

Fosztó László: Szorongás és megbélyegzés: a cigány–magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói. In Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003.

Imreh István (szerk.): Változó valóság. Kriterion, Bukarest, 1978.

Kinda István: A hagyomány vonzásában: mészégetők Vargyason. In Kinda István (szerk.) Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011). KJNT – Csángó Néprajzi Múzeum, Kolozsvár–Zabola, 2011.

Kinda István – Peti Lehel: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán? Erdélyi Társadalom, 2005. 2.

Kiss Dénes: A posztszocialista vidéki elit szerkezete és jellemzői. Szociológiai Szemle, 2013. 3.

Oláh Sándor: Cigány–magyar kapcsolatok. (A többségi magyarság cigány-képének vizsgálata egy székely faluban). In Gagyi József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar–román, magyar–cigány kapcsolatokról. KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996. /Helyzet könyvek/

Oláh Sándor: Két székely falu vendégmunka-potenciálja. In Oláh Sándor: Falusi látleletek. Pro-Print, Csíkszereda, 2004.

Oláh Sándor: Falusi látleletek. Pro.Print, Csíkszereda, 2004.

Oláh Sándor: Vállalkozók falun. Korunk, 2006. június.

Peti Lehel: A testvérfalu-kapcsolatok mint a falusi turizmus és az identitásépítés színterei. In Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2005, 7–27.

Peti Lehel: Tejpénz a bankkártyán. Reprivatizáció, dekollektivizálás és mezőgazdasági specializáció egy Kis-Küküllő menti agrártelepülésen. In Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. KJNT, Kolozsvár, 2004.

Pozsony Ferenc: Magyarok, románok és cigányok a háromszéki Zabolán. In Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003.

Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Erdélyi Fiatalok Falu-füzetei sorozat, 1932.

Szabó Árpád Töhötöm: Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2013.

Szabó Árpád Töhötöm: Kooperáló közösségek. Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban. Mentor, Marosvásárhely, 2009.

Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980.

Venczel József: Erdélyi föld – erdélyi társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988.

Venczel József: Fejezetek a társadalmi statisztika köréből (egyetemi előadások az 1945–46. tanévben). Kolozsvár, Bolyai Egyetem, sokszorosítás, 1946.

Venczel József: A falumunka és a transilvaniai falumunkamozgalom. Erdélyi Tudományos Füzetek, 1935.

Venczel József: Metamorphosis Transylvaniae. Hitel, 1936. 1.

Venczel József: A falumunka útján. Orbán Balázs Közművelődési Egyesület – Magyar Művelődési Intézet – Magyar Népfőiskolai Társaság, Székelyudvarhely–Budapest, 1993.

Venczel József: Néhány adat a székely kivándorlás hátteréről.  Hitel, 1936. 4.

Venczel József: Dimitrie Gusti és az erdélyi magyar falukutatók. Korunk, 1970. 6.

ELŐZŐ SZÓCIKK

KÖVETKEZŐ SZÓCIKK